NIEUW: Vanaf nu kunnen schrijvers, net als bij de andere disciplines, een ontwikkelbijdrage van €2.750 of een projectbijdrage van €5.500 aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Amarte Fonds

algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de bijdrages die het Amarte Fonds verstrekt aan kunstenaars en culturele organisaties. Amarte verstaat onder kunstenaars en culturele organisaties: iedereen die, zelfstandig of in samenwerking, professioneel werkzaam is op één of meerdere gebieden van beeldende kunst, theater, film, muziek en literatuur.

 1. De bijdrage van Amarte is gebaseerd op de gegevens die we van de aanvrager hebben ontvangen en dient dan ook aan het beschreven project te worden besteed.
 2. De bijdrage van Amarte wordt alleen verstrekt op aanvraag, via het op de website aangeboden aanvraagformulier. Voor inlichtingen en adviezen over het invullen van het formulier kunnen aanvragers terecht bij de project manager. Deze assistentie staat los van de beoordeling van de aanvragen door de adviescommissie.
 3. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de richtlijnen die per discipline zijn gesteld.
 4. De financiële bijdrage van Amarte wordt verleend onder voorwaarde dat de gemaakte afspraken nagekomen worden, met inbegrip van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Voor alle toegekende bijdragen geldt dat maximaal 80 procent van het toegekende bedrag als voorschot wordt overgemaakt. Het restant wordt na goedkeuring van de inhoudelijke en financiële rapportage uitbetaald.
 6. Amarte behoudt zich het recht voor om 20 procent van de toegekende bijdrage in te trekken, wanneer:
  - Uit de financiële en inhoudelijke rapportage blijkt dat de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen;
  - Het beoogde project niet of onvoldoende is verwezenlijkt;
  - De door Amarte ter beschikking gestelde middelen niet of niet volledig benodigd zijn;
  - Amarte geen rapportage heeft ontvangen.
 7. Amarte controleert de besteding van financiële bijdragen steekproefsgewijs en kan, naast een inhoudelijk verslag, een eindafrekening en bonnen en facturen opvragen.
 8. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel door jou verschuldigde belasting. (Amarte is een ANBI, waardoor donaties zijn vrijgesteld van schenkingsrecht).
 9. De ontvangende partij mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amarte aan derden overdragen.
 10. Amarte behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan de door het fonds verstrekte steun door middel van vermelding op de website, sociale media en in de nieuwsbrief.